Zorg

Op Kindcentrum Theo Thijssen gaan wij ervan uit dat elk kind uniek is en daarom niet vergelijkbaar. Wij streven er naar om voor elk kind een passend aanbod te bieden waarbij er optimale ruimte is voor eigenheid, zelfontplooiing, talentontwikkeling, leren leren en samenwerkend leren. Op ons Kindcentrum ligt de focus op de vijf kernwaarden van het daltononderwijs:

1. Vrijheid in gebondenheid

2. Samenwerken

3. Zelfstandigheid

4. Reflectie

5. Effectiviteit

Aanbod
In de groepen 1 en 2 worden de kinderen geobserveerd en gevolgd door de leerkrachten. Hiervoor gebruiken wij het programma Kijk!. Met de overgang naar groep 3 geven de leerkrachten aan in welke leerroute een kind verder kan gaan. Dit verschilt per vakgebied (lezen en rekenen). Gemiddeld spreken we in groep 3 van drie leerroutes (minimum, basis en verrijking).

In de groepen 3 en 4 worden de leerroutes verder vormgegeven en nog meer naar niveau ingericht. Bij de overgang naar groep 5 kan er gesproken worden over 5 leerroutes. Een leerroute kan gezien worden als een programma dat je volgt om doelen te behalen. Tussentijds kan de route veranderen. Dit is afhankelijk van de groei en ontwikkeling die een kind doormaakt.

We spreken over de volgende leerroutes:

De basisroute: hierbij wordt uitgegaan van de basisdoelen van de basisschool (referentieniveau 1S). Er wordt een basisinstructie gegeven met een kort moment van samen inoefenen. Daarna kan er zelfstandig verder ingeoefend worden om te werken aan het doel van dat moment. Wanneer blijkt dat het doel nog niet helemaal beheerst wordt, kan er verlengde instructie en inoefening gegeven worden.

De minimumroute: hierbij wordt uitgegaan van de minimumdoelen van de leerstof tot en met groep 8 (referentieniveau 1F). Er is sprake van een verlengde instructie en begeleid inoefenen. Het oefenen zal vooral gericht zijn op herhalen en automatiseren van de basisvaardigheden.

Eigen leerlijnroute: hierbij wordt uitgegaan van een eigen programma voor één of meerdere vakgebieden naar aanleiding van een onderzoek van de orthopedagoog. Het einddoel van de basisschool ligt niet op groep 8 niveau, maar lager. Een eigen leerlijn wordt afgestemd met ouders en leerkracht(en). De basisvaardigheden worden apart aangeboden en extra geoefend. Waar mogelijk sluit de route aan bij instructies van de minimumroute.

De verdiepingsroute: hierbij wordt uitgegaan van een minimum aan basisleerstof en een uitbreiding van verdiepende opdrachten. De basisstof wordt waar nodig compact gemaakt en er wordt gewerkt met de verrijkende opdrachten die in de verschillende methodes aangeboden worden.

De verrijkingsroute: hierbij wordt uitgegaan van het compact maken van de basisstof. Alleen nieuwe doelen worden aangeboden om zo veel mogelijk ruimte te maken voor verrijking. Er wordt uitgegaan van korte instructies voor het compacte programma en het leren leren.

Door de inzet van deze leerroutes zorgen we ervoor dat we kinderen kunnen clusteren op basis van hun onderwijsbehoeften. Instructies kunnen hierdoor in kleine groepjes plaatsvinden, waardoor leerkrachten meer tijd hebben om te observeren en in te zetten op reflecteren en evalueren met de kinderen. Daarnaast willen met de inzet van leerroutes ook andere leervaardigheden stimuleren en ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 21e -eeuwse vaardigheden.

Schoolzorgteam
Kindcentrum Theo heeft een schoolzorgteam, met daarin de intern begeleider (ib'er) en de directeur. De ib'er coördineert de zorg voor leerlingen die op een of meerdere aspecten moeilijkheden ondervinden in het leerproces of op sociaal-emotioneel vlak. Het schoolzorgteam neemt initiatieven tot het ontwikkelen van nieuw beleid en bespreekt en bewaakt de zorg voor alle leerlingen op school. We hebben er als Kindcentrum voor gekozen om deze zorg waar mogelijk in de groep te laten plaatsvinden. Hierin staat de rol van de leerkracht centraal, want hij of zij is verantwoordelijk voor alle kinderen in de groep. De leerkracht wordt hierin ondersteund door het zorgteam, dat eventueel extra hulp kan inschakelen.