MR

Op Kindcentrum Theo Thijssen vinden we het belangrijk dat ook ouders kunnen meepraten over de dagelijkse gang van zaken op ons kindcentrum. Daarom hebben we verschillende overlegorganen en één daarvan is de medezeggenschapsraad (MR).

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt het team en de ouders. Samen bespreken ze allerlei zaken die het Kindcentrum aangaan. Denk aan het schoolplan, de vakantieregeling of bijvoorbeeld het formatieplan. De MR denkt en beslist mee over het beleid van ons Kindcentrum. De medezeggenschapsraad heeft daarvoor een aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Instemmingsrecht: Dit betekent dat elke geleding binnen de MR kan mee­beslissen over bijvoorbeeld de besteding van schoolgelden en wijzi­gingen in het schoolplan.

Adviesrecht: Wanneer de directie plannen maakt die betrekking hebben op de organisatie binnen de school moet de directie hierover advies vragen aan de MR.

Ouders kunnen hun vragen en opmerkingen over het Kindcentrum inbrengen door contact te zoeken met de MR of haar leden. Ouders mogen het openbare deel van de vergaderingen bijwonen en kunnen zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter.

Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2022-2023

Oudergeleding:
Marloes van der Velde - voorzitter
Alice Feijen
Caroline Brinkman 
Vacature

Personeelgeleding:
Sigrid de Lange-Meinders - secretaris
Lotus Scheffer - penningmeester
Lucas Klazema
Wendy de Jong 

Contact
Met vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres:
mr@kindcentrum-theothijssen.nl

Centrale Plateau Raad (CPR)
Bij Plateau Integrale Kindcentra geven we invulling aan de medezeggenschap van ouders en medewerkers in de Centrale Plateau Raad (CPR). Binnen de CPR werken de Centrale Oudercommissie (COC) voor de ouders van de kinderopvang, de Ondernemingsraad (OR) voor het personeel van de kinderopvang en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen. De CPR bestaat uit twaalf leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs.