MR

Op Kindcentrum Theo Thijssen vinden we het belangrijk dat ook ouders kunnen meepraten over de dagelijkse gang van zaken op ons kindcentrum. Daarom hebben we verschillende overlegorganen en één daarvan is de medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. Samen bespreken ze allerlei zaken die ons kindcentrum aangaan. Denk aan het daltononderwijs, maar ook aan zaken als methodes, de begroting en vacatures. De MR denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. Daarvoor heeft de medezeggenschapsraad een flink aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De raad vergadert één keer per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders die hun mening tijdens de vergadering kenbaar willen maken, kunnen aan het begin van iedere vergadering gebruik maken van een half uur spreekrecht. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met de voorzitter van de MR. 
De MR telt tien leden: vijf leden vertegenwoordigen de ouders, de vijf anderen het personeel. Nieuwe leden worden gekozen voor vier jaar. Nieuwsgierig naar de onderwerpen van de volgende vergadering? De agenda's zijn terug te vinden op het prikbord bij de hoofdingang, waar ook de MR-brievenbus hangt. 

Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

oudergeleding
Ronald Dinkelman - voorzitter
Alice Feijen - lid
Noura Louazna - lid
Erica Posthumus-Huiting - lid

personeelgeleding:
Sigrid de Lange-Meinders - secretaris
Lisette Grondhuis - penningmeester
Gerdy Schoonbeek - lid
Kim Kruizinga - lid       
Met vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres:
mr@kindcentrum-theothijssen.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Plateau Integrale Kindcentra kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR houdt zich bezig met voorstellen van het bestuur en zaken die alle kindcentra van Plateau aangaan. Denk aan verzekeringen, het bestuursformatieplan en het personeelsbeleidsplan.